Nu startar reningen av Igelbäcken från PFAS med hjälp av växter

Vi förbereder just nu planteringen av det växtfilter som ska rena Igelbäcken från PFAS. Igelbäcken är en liten å som har sin källa i Säbysjön norr om Stockholm och sitt utlopp i Edsviken, vid Ulriksdals slott i Solna kommun. Rensning och förberedelse av odlingsområdet på Järvafältet i norra Solna har redan påbörjats och den 28 april ska vi börja plantera växterna med handverktyg efter ett uträknat mönster i och utefter bäcken. 

Läs mer om projektet nedan och på Solna Stads hemsida.

Rening av Igelbäcken från PFAS med hjälp av växter

PFAS-halten i Igelbäckens vatten har analyserats på många ställen och visar starkt förhöjda
halter. Halterna ligger långt över gränsvärdena och de behöver åtgärdas. Huvudkällan av
PFAS till Igelbäcken anges vara Barkarby flygfält men det finns antagligen fler källor utmed
Igelbäcken.
Att åtgärda PFAS-föroreningar görs genom att antingen åtgärda källan eller att åtgärda det
förorenade vattnet. I det aktuella fallet har det redan skett en del åtgärder vid Barkarby
flygfält i samband med uppförandet av ett nytt bostadsområde. Trots de åtgärderna är
halterna i bäcken mycket höga. Ytterligare åtgärder vid Barkarbyfältet kan innefatta upptag
av PFAS ur marken eller fastläggning i marken mha. av växter. I detta projektförslag
behandlas dock endast rening av vatten mha av växter, s.k. fytofiltrering som innebär att
växter tar upp föroreningarna i vattendrag och agerar som ett filter.
Våra forskare har under en tid forskat på vattenväxter och metoder för att filtrera bort PFAS
med hjälp av växter. De växter vi har identifierat har en oerhört god förmåga att ta upp PFAS
ur vatten.
Igelbäcken passerar flertalet kommuner. Bäcken har sin källa i Säbysjön och har sitt utlopp
vid Ulriksdal. I detta projekt föreslås ett reningssystem i Solna kommun vid Överjärva. Syftet
är att bygga ett ekologiskt filter som fångar huvuddelen av allt PFAS innan det rinner ut i
Edsviken. Anläggningen kommer att designas för att ta upp 94-97 % av föroreningarna.
Reningssystemet är tänkt att vara permanent åtminstone till dess att PFAS-källorna
uppströms är åtgärdade. Reningssystemet som används är baserat på växter med specifika
och forskningsmässigt bevisade egenskaper för upptag av PFAS. I det aktuella fallet kommer
framförallt en specifik klon av ett halvgräs användas.

Halvgräs, utseendet är typiskt för de växter som används i projektet.

För maximal reningseffekt kommer växterna att skördas och forslas bort efter växtsäsongen
varje år. Skörd sker för att anläggningen ska ha en optimal effekt och kommer att ske oavsett
om våra prover visar att det finns PFAS kvar i växterna vid skörd eller inte. Odlingen av växter
sker utmed hela det utvalda avsnittet av bäcken Det kommer att anläggas med stor hänsyn
till landskapsbilden och odlingen kommer inte att i övrigt påverka den biologiska miljön.
Platsen för anläggningen av växtfiltret är Överjärva i ett ca. 500 meter långt avsnitt av
bäcken i ett öppet landskap. Flödesriktning i figuren är från vänster till höger. Landskapet
utgörs till stor del av en våtmark. Det är till stor inhägnat och på området betar kor.

I den aktuella sträckningen är ån sänkt 0 – 1 m i landskapet i ett dikesliknande system med
några översvämningsytor och öppna vattensamlingar. Både djurliv och växtliv är rikt i detta
område. Ytan är närmast idealisk för ändamålet och inga strukturella förändringar kommer
att behöva göras, eftersom den våtmarksliknande miljön och viss meandring redan finns.

Halvgräset sätts utmed sträckningen. Liknande arter finns redan i området. De är icke-
invasiva, och blir ett naturligt inslag på platsen. Växterna är låga, max 0,4 m höga. Plantor
sätts utifrån normalt vattenstånd, delvis i vattnet och delvis en bit upp på land. Typiskt vid
denna sträckning sätts plantor inom en meter i och vid vattenlinjen. Plantorna kommer
sedan, med tiden, naturligt föröka sig och nå en optimal täthet. Plantorna är fleråriga och
behöver inte förnyas.
Inför sättning kommer ytan som ska sättas att frigöras från nuvarande vegetation, ytan
behöver sedan ses över några gånger per år för att gynna de satta plantorna, särskilt från
oönskad växtlighet. Den totala sträckan kommer att vara ca. 500 meter. Detta resulterar i en
total odlingsyta på 1500 m2.
Varje höst/vinter skördas plantorna, klipps ner, och biomassan forslas bort vilket
effektiviserar reningen.