Clean Nature har, tillsammans med forskare vid Stockholms Universitet, lanserat en ekologiskt hållbar metod för täckning av gruvdeponier. Gruvindustrin i Sverige står för ca 75% av allt giftigt avfall som deponeras och blir kvar i naturen, ca 100 miljoner ton årligen.

Gruvdeponier läcker farliga gifter!

Problemen uppstår när det deponerade avfallet kommer i kontakt med syre vilket startar kemiska processer som förorsakar att stora mängder tungmetaller och svavelsyra läcker ut till omgivning och vattendrag.

Gruvdeponier är enormt stora!

Deponierna kan vara uppemot 15 kvadratkilometer stora och 30 m djupa. Traditionellt har man täckt gruvdeponierna med stora mängder vatten eller med flera meter moränjord för att undvika kontakt med syre. Båda metoderna är mycket kostsamma och det kan ifrågasättas hur miljömässigt hållbara de är. Speciellt gruvdammarna har ifrågasatts efter flera katastrofer där dammarna brustit.

Med smart utvalda växter anlägger vi en våtmark som löser problemen!

Mixen av växter är designad så att de tillsammans med bottensediment i det grunda vattnet hindrar syretillförsel till underliggande material. Varje år byggs det naturligt upp nytt sediment på botten. Med tiden kommer nya växter tillkomma som ytterligare bidrar till att stabilisera våtmarken och återskapa omgivningens ekologi på den behandlade ytan.

Växter och odlingsmetoderna är noga utprovade och anpassade för att både passa in i den lokala faunan och klara ett nordiskt klimat.

Till skillnad mot t ex gruvdammar som måste hanteras under mycket lång tid, kommer våtmarken på kort tid kunna betraktas som återställd natur.

Våtmarksmetoden återskapar naturen snabbare till en lägre kostnad än nuvarande metoder.